Laptopy

Laptopy

rainbow

PRZYWRACANIE UŻYWALNOŚCI

Magazynowanie, oczyszczanie w celu przywrócenia używalności, transport (w Stanach Zjednoczonych są w perspektywie rurociągi wodne z Arktyki) i — ostatecznie — odsalanie na dużą skalę wody morskiej sprawią, że woda stanie się kosztow­nym surowcem. Coraz więcej uwagi przywiązywać się będzie do „kopalnictwa” wód gruntowych i trzeba bę­dzie — jak zaznaczono — znacznie dokładniejszej naukowej znajomości przedmiotu, by nie tylko ozna­czyć, lecz również zachować te zasoby. Hydrologia stała się więc jedną z tych dyscyplin w nauce o Zie­mi, które mają węzłowe znaczenie. Międzynarodowy Rok Geofizyczny był demonstracją zasadniczej jedności nauk o Ziemi, jedności, której lekceważenie w praktyce dawało często katastrofalne konsekwencje. Zakarbowali sobie tę lekcję między in­nymi Pakistańczycy.

PODNIESIENIE PRODUKCJI

Jednym ze sposobów podniesienia produkcji żyw­ności niezbędnej dla utrzymania zwiększającej się liczby ludności jest nawadnianie. Oznacza to magazy­nowanie wody, zazwyczaj za pomocą zapór naziem­nych: w gorącej strefie klimatycznej, tak jak w przy­padku tamy asuańskiej straty wskutek parowania dosięgają czasem jednej trzeciej pojemności zbiorni­ka, nie licząc parowania z kanałów rozprowadzają­cych. Można przewidzieć, że zapotrzebowanie na wo­dę będzie w roku 2000 cztery razy wyższe niż w la­tach sześćdziesiątych i wprawdzie całkowity spływ w obiegu rzecznym będzie nadal wielokrotnie większy od potrzeb, ale ekonomiczny kcszt wykorzystania go  wydatnie wzrośnie.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ

Duże ilości wody spływają ze ściekami miejskimi z chłodni przemysłowych; ta woda jednak trafia na powrót do rzek lub do ziemi, choć bardzo zanieczyszczona, i wobec tego w bilansie wodnym figuruje nadal po stronie aktywów. Wszelako wobec masowego zatruwania rzek odzyskać taką wodę moż­na tylko ogromnym kosztem, dzięki oczyszczaniu che­micznemu. Wiele dużych miast pija już własne ścieki. Zapotrzebowanie na wodę będzie nadal rosło w ol­brzymim tempie. Zużycie w gospodarstwach domo­wych jest zwiększone wskutek rozmaitych udogod­nień — łazienek, toalet, spłukiwania ulic, mycia sa­mochodów, ochrony przeciwpożarowej itd., ale w su­mie — mimo że ilościowo znaczne — stanowi jedynie ułamkową wielkość w porównaniu z zapotrzebowa­niem na wodę w hutnictwie stali, papiernictwie, che­mii, przemyśle gumowym i naftowym, które nie tylko dużo zużywają, lecz zatruwają jeszcze znacznie więcej.

BILANS WODNY

Szybki wzrost ludności podwajającej się co 30 lat i stały rozwój rolnictwa na terenach przedtem nie uprawianych oraz uprzemysławianie krajów dawniej nierozwiniętych oznaczają radykalną zmianę modelu zużycia wody. Ilość wody zużywanej na głowę jest bardzo roz­maita w zależności od kraju: od 10 galonów dziennie w niektórych krajach nierozwiniętych aż do 1800 ga­lonów w Stanach Zjednoczonych, z tego 6 procent przypada na potrzeby gospodarstw domowych, a 94 procent r.a rolnictwo i przemysł razem. Trzeba 300 galonów wody dziennie, aby wyprodukować tyle ziar­na, ile się zużyje na wypieczenie dwu i pół funtowe­go bochenka chleba, a 40 ton wody, aby wytopić jed­ną tcnę stali. Około 60 procent wody używanej przy nawadnianiu wyparowuje z kanałów, z gleby lub z li­ści roślin.

ZDOBYTE WIADOMOŚCI

Wiadomości tych nie zdobyli różdżkarze: choćby nawet kręcenie gałązką nie było zabiegiem bezsku­tecznym, wiedza, o jaką tutaj chodzi, jest owocem starannie i w ramach międzynarodowego podziału pracy prowadzonych badań. Zaczęła się naprawdę li­czyć dzięki Programowi Strefy Jałowej (Arid Zone Program), w którym UNESCO skupiła specjalistów od wszystkich pustynnych rejonów świata udzielając im poparcia. Problematykę wodną Programu ujęto jako całość i rozszerzono w Międzynarodowej Deka­dzie Hydrologicznej. Nasze dotychczasowe dzieje jako rozrzutników, gdy chodzi o wodę, i niebacznych marnotraw­ców rezerw pod żadnym względem nie budzą zaufa­nia, tym bardziej że obecnie przyrost ludności dostar­czać będzie pretekstu przemożnych rzekomo potrzeb.

WSZĘDZIE NA ŚWIECIE

Niemal wszę­dzie na świecie przestrzeń takich „magazynów” istnie­jących pod ziemią w porowatych skałach jest znacznie większa niż największe nawet ze sztucznych zbiorni­ków na powierzchni. Jednym z celów Międzynarodo­wej Dekady Hydrologicznej, która rozpoczęła się w roku 1965, było zebranie dokładniejszych informacji o  tych naturalnych możliwościach magazynowania wody. Część wodnych złóż podziemnych, o których tu była mowa, jest odcięta geologicznie w „butlach”, które podobnie jak opróżnione szyby naf towe nigdy już nie będą ponownie napełnione. Inne zapełniają się i opróż­niają bard.zo powoli: podziemny dopływ Nilu posuwa się z szybkością 30 stóp rocznie.