PRZYWRACANIE UŻYWALNOŚCI

Magazynowanie, oczyszczanie w celu przywrócenia używalności, transport (w Stanach Zjednoczonych są w perspektywie rurociągi wodne z Arktyki) i — ostatecznie — odsalanie na dużą skalę wody morskiej sprawią, że woda stanie się kosztow­nym surowcem. Coraz więcej uwagi przywiązywać się będzie do „kopalnictwa” wód gruntowych i trzeba bę­dzie — jak zaznaczono — znacznie dokładniejszej naukowej znajomości… Czytaj więcej »

PODNIESIENIE PRODUKCJI

Jednym ze sposobów podniesienia produkcji żyw­ności niezbędnej dla utrzymania zwiększającej się liczby ludności jest nawadnianie. Oznacza to magazy­nowanie wody, zazwyczaj za pomocą zapór naziem­nych: w gorącej strefie klimatycznej, tak jak w przy­padku tamy asuańskiej straty wskutek parowania dosięgają czasem jednej trzeciej pojemności zbiorni­ka, nie licząc parowania z kanałów rozprowadzają­cych. Można przewidzieć, że zapotrzebowanie na wo­dę… Czytaj więcej »

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ

Duże ilości wody spływają ze ściekami miejskimi z chłodni przemysłowych; ta woda jednak trafia na powrót do rzek lub do ziemi, choć bardzo zanieczyszczona, i wobec tego w bilansie wodnym figuruje nadal po stronie aktywów. Wszelako wobec masowego zatruwania rzek odzyskać taką wodę moż­na tylko ogromnym kosztem, dzięki oczyszczaniu che­micznemu. Wiele dużych miast pija już… Czytaj więcej »

BILANS WODNY

Szybki wzrost ludności podwajającej się co 30 lat i stały rozwój rolnictwa na terenach przedtem nie uprawianych oraz uprzemysławianie krajów dawniej nierozwiniętych oznaczają radykalną zmianę modelu zużycia wody. Ilość wody zużywanej na głowę jest bardzo roz­maita w zależności od kraju: od 10 galonów dziennie w niektórych krajach nierozwiniętych aż do 1800 ga­lonów w Stanach Zjednoczonych,… Czytaj więcej »

ZDOBYTE WIADOMOŚCI

Wiadomości tych nie zdobyli różdżkarze: choćby nawet kręcenie gałązką nie było zabiegiem bezsku­tecznym, wiedza, o jaką tutaj chodzi, jest owocem starannie i w ramach międzynarodowego podziału pracy prowadzonych badań. Zaczęła się naprawdę li­czyć dzięki Programowi Strefy Jałowej (Arid Zone Program), w którym UNESCO skupiła specjalistów od wszystkich pustynnych rejonów świata udzielając im poparcia. Problematykę wodną… Czytaj więcej »

WSZĘDZIE NA ŚWIECIE

Niemal wszę­dzie na świecie przestrzeń takich „magazynów” istnie­jących pod ziemią w porowatych skałach jest znacznie większa niż największe nawet ze sztucznych zbiorni­ków na powierzchni. Jednym z celów Międzynarodo­wej Dekady Hydrologicznej, która rozpoczęła się w roku 1965, było zebranie dokładniejszych informacji o  tych naturalnych możliwościach magazynowania wody. Część wodnych złóż podziemnych, o których tu była mowa,… Czytaj więcej »